Skip to main content
We Comply
Snažíme se naše zákazníky a partnery informovat co nejúplněji. Vaše povědomí o našich produktech a službách jsou pro nás důležité. Na této stránce najdete příslušné zákony, certifikáty a odkazy na náš způsob práce a požadavky, které musí naše výrobky splňovat.
Prohlášení o shodě CE

Pokud si chcete prohlédnout prohlášení o shodě nejnovějších produktů Apple. Obraťte se na: ://www.apple.com/euro/compliance/
U starších modelů se prosím poradíte: https://www.apple.com/euro/compliance/archive.html

Informace o expozici rádiovým vlnám

Všechna zařízení Apple iPhone Renewd se skládají výhradně z originálních dílů Apple, což znamená, že lze zachovat stejné hodnoty vystavení rádiovým vlnám. Měrný absorbovaný výkon (SAR) označuje rychlost, s jakou tělo absorbuje radiofrekvenční energii. Limit SAR je 1,6 wattu na kilogram v zemích, které stanovily limit v průměru na 1 gram tkáně, a 2,0 wattu na kilogram v zemích, které stanovily limit v průměru na 10 gramů tkáně. Tabulka níže obsahuje maximální hodnoty údajů o telefonu.

Certifikáty ISO

Náš partner Microfix je držitelem certifikátu ISO 9001. Norma ISO 9001 je
je definována jako mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na kvalitu systém správy.
Organizace používají tento standard k prokázání schopnosti trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů. Své dodavatele si také pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou držiteli certifikátu ISO 14001. To znamená, že tyto společnosti přispívají k ochraně přírodních zdrojů a zároveň pracují na dosažení různých ekonomických cílů.

Logistika

V oblasti logistiky se spoléháme na několik partnerů. Všechny se snaží snížit své emise CO2 dodržováním pokynů a osvědčených postupů Lean & Green. Mezi naše partnery patří například: CTS, Fulfillment Solutions a DHL Express.

RoHS

RoHS je zkratka pro omezení nebezpečných látek. RoHS, známá také jako
Směrnice 2002/95/ES pochází z Evropské unie a omezuje používání určitých nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických výrobcích. Vše Zařízení
Obnovená® zařízení obsahují funkční součásti Apple a vyhovují směrnici RoHS.

REACH

Zkratka REACH znamená registrace (Registration), vyhodnocení (Evaluation), autorizace (Authorization) a omezení (Restriction)
chemických látek dle Nařízení ES 1907/2006 je nařízením Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky, a zároveň zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU.

Další ekologické certifikace

Ecological Certifications

Informace o likvidaci a recyklaci

Symbol odpadu znamená, že podle místních zákonů a předpisů musí být naše zařízení a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte na sběrném místě určeném místními úřady. Oddělený sběr a recyklace vašeho výrobku a/nebo jeho baterie při likvidaci pomůže šetřit přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Rodičovská kontrola

Chcete-li zajistit bezpečnější a kontrolovanější digitální prostředí pro nezletilé při přístupu ke službám nebo obsahu na iPhonech, iPadech a MacBoocích, projděte si níže uvedené odkazy, kde najdete podrobné pokyny k zabezpečení svých zařízení:

Nastavení rodinného sdílení v zařízeních
Používání rodičovské kontroly v zařízeních:

Vzhledem k tomu, že naše produkty obsahují funkční součásti a pocházejí ze stejného výrobního řetězce jako zcela nová zařízení Apple,
odkazujeme na naše zdroje na následujících stránkách:
RF expozice | Zákony a předpisy

We use functional and analytical cookies to make your experience improve your experience on our website. By continuing to browse the website you agree.