Garantievoorwaarden Renewd® producten

Elk Renewd® apparaat wordt voorzien van 2 Jaar Garantie, waarbij u ook gebruik kunt maken van onze gratis ophaal- en retourservice in heel Europa.

Hardware
Accessoires
Batterij
Software gerelateerde problemen
Niet-Renewd® producten
Schade veroorzaakt door de gebruiker, bijv. waterschade

Let op: Renewd® producten krijgen een tweede leven en (kunnen) eerdere gebruikerssporen bevatten. Elk Renewd® product wordt zorgvuldig getest en beoordeeld door gecertificeerde specialisten en voldoet aan strenge eisen die de richtlijnen van de fabrikant volgen.

Elke individuele garantieclaim wordt door deze gecertificeerde specialisten bekeken en wordt op een vergelijkbare manier beoordeeld als een nieuw aangeschaft apparaat.

HOE CONSUMENTENWETGEVING BETREKKING HEEFT OP DEZE GARANTIE:

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE). ANDERS DAN TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT RENEWD® ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT DEZE NIET OP, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-CONFORMITEIT VAN EEN VERKOOPCONTRACT. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

GARANTIEBEPERKINGEN ONDERWORPEN AAN CONSUMENTENWETGEVING

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE UITEENGEZETTE RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. RENEWD® WIJST ALLE WETTELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER DERGELIJKE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, BEPERKT RENEWD® DE DUUR EN DE RECHTSMIDDELEN VAN DERGELIJKE GARANTIES TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN, NAAR KEUZE VAN RENEWD® DE HIERONDER BESCHREVEN REPARATIE- OF VERVANGINGSDIENSTEN. SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE (OF VOORWAARDE) KAN DUREN, DUS DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

WAT WORDT DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT?

Dignitas Distribution B.V., Burgemeester Verderlaan 11e, 3544 AD Utrecht (“Renewd®”) garandeert het Renewd® hardwareproduct en de accessoires in de Renewd® verpakking (” Renewd® Product”) tegen defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik in overeenstemming met de door de fabrikant gepubliceerde richtlijnen voor een periode van TWEE (2) JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke detailhandelaankoop door de eindgebruiker-koper (“Garantieperiode”). De door de fabrikant gepubliceerde richtlijnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de informatie in de technische specificaties, gebruikershandleidingen en serviceberichten.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DEZE GARANTIE?

Deze Garantie is niet van toepassing op niet-Renewd® producten of software, zelfs niet als deze samen met Renewd® hardware is verpakt of verkocht. Andere fabrikanten, leveranciers of uitgevers dan Renewd® kunnen hun eigen garanties aan u verstrekken – neem contact met hen op voor meer informatie. Software gedistribueerd door Renewd® (inclusief, maar niet beperkt tot systeemsoftware) wordt niet gedekt door deze Garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor details over uw rechten met betrekking tot het gebruik ervan. Renewd® garandeert niet dat de werking van het Renewd® Product ononderbroken of foutloos zal zijn. Renewd® is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Renewd® Product.

Deze Garantie is niet van toepassing: (a) op beschermende coatings die zijn ontworpen om na verloop van tijd of batterijen te verminderen, tenzij het falen is opgetreden als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap; (b) op cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten, tenzij het falen is opgetreden als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap; (c) op schade veroorzaakt door gebruik met een component van derden; (d) op schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, brand, contact met vloeistof, aardbeving of andere externe oorzaak; (e) op schade veroorzaakt door het gebruik van het Renewd® Product buiten de door de fabrikant gepubliceerde richtlijnen; (f) op schade veroorzaakt door service (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van Renewd®; (g) op een Renewd® Product dat zonder schriftelijke toestemming van Renewd® is gewijzigd om de functionaliteit of de mogelijkheden te veranderen; (h) op gebreken veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van de normale veroudering van het Product; (i) indien een serienummer van het Product is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of (j) indien Renewd® informatie ontvangt van relevante overheidsinstanties dat het product is gestolen of indien u niet in staat bent om de wachtwoordcode of andere veiligheidsmaatregelen te deactiveren die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot het Product te voorkomen, en u op geen enkele wijze kunt bewijzen dat u de geautoriseerde gebruiker van het product bent (bijv. door het overleggen van een aankoopbewijs).

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

INDIEN UW RENEWD® PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK RESERVEKOPIEËN TE MAKEN VAN DE INFORMATIE OP DE OPSLAGMEDIA TER BESCHERMING VAN DE INHOUD EN ALS VOORZORGSMAATREGEL TEGEN MOGELIJKE STORINGEN.

Voordat u garantieservice ontvangt, kan het zijn dat Renewd® of zijn vertegenwoordigers eisen dat u aankoopgegevens overlegt, vragen beantwoordt die bedoeld zijn om te helpen bij het diagnosticeren van mogelijke problemen en de procedures van Renewd® volgt voor het verkrijgen van garantieservice. Voordat u uw Renewd® Product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte reservekopie te maken van de inhoud van de opslagmedia, alle persoonlijke informatie te verwijderen die u wilt beschermen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen.

TIJDENS GARANTIESERVICE IS HET MOGELIJK DAT DE INHOUD VAN DE OPSLAGMEDIA VAN HET RENEWD PRODUCT VERLOREN GAAT, WORDT VERVANGEN OF OPNIEUW WORDT GEFORMATTEERD. IN EEN DERGELIJK GEVAL ZIJN RENEWD® EN HAAR MEDEWERKERS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN SOFTWAREPROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE ZICH BEVINDEN OP DE OPSLAGMEDIA OF ENIG ANDER ONDERDEEL VAN HET RENEWD® PRODUCT DAT ONDERHOUDEN WORDT.

Na de garantieservice wordt uw Renewd® Product of een vervangend apparaat aan u geretourneerd zoals uw Renewd® Product was geconfigureerd bij de oorspronkelijke aankoop, behoudens van toepassing zijnde updates. Het is mogelijk dat toepassingen van derden die op het product zijn geïnstalleerd niet compatibel zijn of werken met het Renewd® Product als gevolg van de update van de systeemsoftware. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en herinstallatie van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie worden niet gedekt door deze Garantie.

WAT ZAL RENEWD DOEN IN HET GEVAL DE GARANTIE WORDT GESCHONDEN?

Als u tijdens de Garantieperiode een claim indient bij Renewd® in overeenstemming met deze garantie, zal Renewd®, naar eigen keuze:
(i) het Product repareren met nieuwe of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe,
(ii) het Product vervangen door hetzelfde model (of met uw toestemming een product met vergelijkbare functionaliteit) dat is samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw, of
(iii) het Product omruilen tegen terugbetaling van uw aankoopprijs.

Renewd® kan u verzoeken om bepaalde door de gebruiker te installeren onderdelen of Producten te vervangen. Een vervangend onderdeel of Product, met inbegrip van een door de gebruiker te installeren onderdeel dat is geïnstalleerd overeenkomstig de door Renewd® verstrekte instructies, geldt voor de resterende duur van de Garantie of negentig (90) dagen vanaf de datum van vervanging of reparatie, afhankelijk van welke termijn voor u de langste dekking biedt. Wanneer een Product of onderdeel wordt vervangen of een restitutie wordt verstrekt, wordt het vervangende artikel uw eigendom en het vervangen of gerestitueerde artikel eigendom van Renewd®.

HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE?

Een vertegenwoordiger of wederverkoper van Renewd® kan u helpen bepalen of uw Product service nodig heeft en, indien dit het geval is, zal hij u informeren hoe Renewd® deze service zal verlenen. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Renewd®, kunnen er afhankelijk van uw locatie andere kosten in rekening worden gebracht. Online informatie met details over het verkrijgen van garantieservice vindt u hieronder.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Renewd® zal garantieservice verlenen via een of meer van de volgende opties:

(i) Carry-in service. U kunt uw Product inleveren bij een Renewd® Partner die carry-in service aanbiedt. De Renewd® winkelpartner kan uw product naar een Renewd® vestiging sturen voor onderhoud or reparatie. Zodra u bericht krijgt dat de service voltooid is, haalt u het Product op bij de Renewd®-locatie of Renewd® Partner.

(ii) Ophaal- en Retourservice. U kunt gebruik maken van de Pick-Up en Return Service die door Renewd® wordt aangeboden Volg de stappen vermeld op renewd.com/warranty en maak een afspraak om het defecte product op te laten halen op een adres in Europa. Zodra de service is voltooid, zal de Renewd® locatie het Product aan u retourneren. Renewd® zal de verzendkosten van en naar uw locatie betalen indien alle instructies met betrekking tot de wijze van verpakken en verzenden van het Product worden opgevolgd.

Renewd® behoudt zich het recht voor om de methode waarmee Renewd® garantieservice aan u kan verlenen te wijzigen, evenals de geschiktheid van uw Renewd® Product voor het ontvangen van een bepaalde methode van service. Service zal beperkt zijn tot de opties die beschikbaar zijn in het land waar service wordt aangevraagd. Servicemogelijkheden, beschikbaarheid van onderdelen en responstijden kunnen per land verschillen. Renewd® kan originele producten of vervangende onderdelen gebruiken voor service die afkomstig is uit een ander land dan het land waar het product of de originele onderdelen vandaan komen. U kunt verantwoordelijk zijn voor verzend- en afhandelingskosten als het Product niet kan worden onderhouden in het land of op de locatie waar het zich bevindt. Indien u om service verzoekt in een land dat niet het land van aankoop is, dient u alle toepasselijke import- en exportwetten en -voorschriften na te leven en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en heffingen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS RENEWD® NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE INBREUK OP GARANTIE OF VOORWAARDE, OF ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; VERLIES VAN INKOMSTEN; VERLIES VAN WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN ZAKEN; VERLIES VAN KANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; VERLIES VAN, SCHADE AAN, COMPROMITTERING OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS; OF ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE HOE DAN OOK VEROORZAAKT MET INBEGRIP VAN DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN EIGENDOMMEN, ENIGE KOSTEN VAN HET HERSTELLEN, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN ENIG PROGRAMMA OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET RENEWD® PRODUCT OF ENIG FALEN IN HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE OPGESLAGEN IN HET RENEWD® PRODUCT.

DE VOORNOEMDE BEPERKING ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL CLAIMS, OF ENIGE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJKE EN GROVE NALATIGE HANDELINGEN EN/OF NALATIGHEDEN. RENEWD® WIJST ELKE VERTEGENWOORDIGING AF DAT HET IN STAAT ZAL ZIJN OM ELK RENEWD® PRODUCT ONDER DEZE GARANTIE TE REPAREREN OF HET RENEWD® PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN OP HET PRODUCT.

SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Algemeen

Geen enkele wederverkoper, agent of werknemer van Renewd® is gemachtigd om enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze Garantie te maken. Indien een voorwaarde onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal de wettigheid of uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden niet worden beïnvloed of aangetast. Deze Garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar de aankoop van het Product heeft plaatsgevonden. Renewd® of haar rechtsopvolger is de garantiegever onder deze Garantie.